Att göra efter föreningsstämman

Många föreningar har bokslut per den sista december, vilket innebär att man ska genomfört årsstämman senast den 30 juni. Vad behöver styrelsen tänka på efter genomförd årsstämma? Här kommer en checklista!

 1. Konstituerande styrelsemöte
  Boka och genomför ett konstituerande styrelsemöte ofta gör det direkt i anslutning till stämman. Där väljs ordförande, sekreterare och andra roller om det inte redan gjorts på stämman. Det framgår i föreningens stadgar vilka roller som väljs på stämman och vilka som styrelsen utser på det konstituerande mötet. Här beslutas också om firmateckning och attesträtt.

 2. Ändringsanmälan
  Om det skett några förändringar i styrelsen ska en ändringsanmälan skickas in till Bolagsverket. Det görs enkelt via www.verksamt.se.

 3. Nytt registreringsbevis
  När den nya styrelsen registrerats eller om det inte skett några förändringar beställ ett nytt registreringsbevis då de endast gäller ett år.

 4. Protokollet
  Senast tre veckor efter stämman ska protokollet finnas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska innehålla de beslut som fattats på föreningsstämman och om de fattas genom omröstning ska resultatet av omröstningen anges i protokollet.
  Att protokollet ska hållas tillgängligt betyder inte att det måste skickas ut till alla, men medlemmar som vill ska åtminstone ha rätt att läsa det på plats. Protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt

 5. Fullmakter
  Tänk även på att ändra andra fullmakter t ex på banken.

 6. Dokument till förvaltaren
  Undertecknad årsredovisning samt revisionsberättelse
  Stämmoprotokollet samt protokoll från konstituerande möte
  Registreringsbevis från Bolagsverket (efter ev. ändringar)