Juristen svarar på aktuella sommarfrågor

Nu är sommaren här och då brukar det ofta dyka upp en del speciella frågeställningar kopplade till sommaraktiviteter och utemiljön. För att få svar på vad ni i styrelsen bör tänka på när ni får frågor från medlemmarna, har jag helt enkelt ställt dem till vår jurist Anders Ringvall, som är specialist på bostadsrättsjuridik.

Vad ska styrelsen tänka på om någon vill ha en badtunna på sin uteplats?

Att ställa upp en badtunna på sin uteplats kräver att styrelsen först godkänner det. Detta oavsett om marken är upplåten med bostadsrätt eller inte. Det kan hos föreningen finnas anledning att komma åt mark eller annat i anslutning till fastigheten som en sk badtunna kan förhindra. Man kan behöva tillgång till ledningar mm under markytan och man kan behöva tillgång till fastighetens fasad som förhindras av badtunnan. Det är i en bostadsrättsförening styrelsen som främst vet om tunnans placering är lämplig. Vidare bidrar dessa badtunnor ofta till en förhöjd vattenkonsumtion (och elkostnader om den är uppvärmd) vilket innebär en merkostnad för föreningen. Och den skall tömmas på sitt vatten innan vintern kommer. Då är det bra att först ha det klart hur tömning lämpligen kan ske.

Om en medlem utökar sin uteplats utan att ha styrelsens tillstånd. Vad kan  styrelsen göra?

Detta är ingen ovanlig företeelse. Man kör helt enkelt sin gräsklippare längre och längre ut från lägenheten, planterar häckar eller sätter upp staket.

Först och främst skall man ha det klart för sig att denna typ av beteende innebär att en medlem eller hyresgäst tillskansar sig mark som är föreningsgemensam. Skall gemensam mark upplåtas exklusivt till en medlem så bör man lämpligen först inhämta ett godkännande från föreningsstämma. Så att de medlemmar vars nyttjanderätt inskränks får säga sitt i saken först. Dessförinnan bör inte en sådan utökning medges av styrelsen.

Om en medlem fortgår med detta trots att styrelsen meddelat att det inte kan tillåtas eller efter det att en stämma beslutat att inte tillåta detta så finns det verktyg i bostadsrättslagen för att hantera dessa situationer. När styrelse (och föreningsstämma) sagt nej så kan en fortsatt anläggning anses strida mot sundhet, ordning och skick inom föreningen och den trotsiga medlemmen kan tillställas en anmodan om att vidtaga rättelse. Då skall medlemmen återställa vad som anlagts. Om så inte sker kan föreningen kräva att så sker enligt 7 kap 12a § bostadsrättslagen. Denna paragraf innebär dessutom att föreningen då kan ställa krav på avhjälpande från medlemmen och om så inte sker kan föreningen avhjälpa detta på medlemmens bekostnad.

Får en medlem ställa upp en studsmatta på fastighetens mark?

Det rekommenderas inte! Det kräver för det första fastighetsägarens (bostadsrättsföreningens) tillstånd. Fastighetsägaren har därefter ansvaret för eventuella skador och kostnader som uppstår till följd av detta.  Som fastighetsägare så har man ett långtgående ansvar för vad som sker inom fastigheten, det är svårt att övervaka och skador som uppkommer på fastigheten, precis som halkolyckor till följd av is och snö. Noteras kan även att det nu finns omfattande regelverk om hur lekplatser och liknande skall anläggas.

Andrahandsupplåtelse genom AirBnB över sommaren, är det ok?

Ibland är föreningens medlemmar bortresta över sommaren och vill då hyra ut sina bostadsrätter i andrahand och kanske tjäna några kronor på detta vilket kan vara lockande. Då synes AirBnB vara ett populärt alternativ. Är detta något som man som bostadsrättsförening måste medge?

Nej. Denna form för andrahandsupplåtelse är inget en bostadsrättsförening behöver acceptera. Den är principiellt prövat i Hyresnämnden. Det är fortfarande en andrahandsupplåtelse som kräver föreningens medgivande enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen. För styrelsen att lägga på minnet är att andra medlemmar i fastigheten brukar finna denna typ av uthyrning väldigt störande. Det blir en omsättning på besökare i fastigheten då uthyrningen ofta är av korttidskaraktär och de tillfälliga hyresgästerna har en förmåga att kontakta de boende i fastigheten med olika frågeställningar. I och med att deras hyresvärd (medlemmen) själv är på semester och kanske inte alltid lättillgänglig så vänder man sig då till grannarna.

Det bästa rådet man som jurist kan ge inför en sommar är:

Ta det lugnt och vila. Om man känner kreativiteten flöda – vila en stund i skugga. Solen bidrar till ökad kreativitet vilket inte alltid betyder att idéerna är bra. Men om man vilat i skuggan en stund och det fortfarande känns bra – då kanske det var en bra idé!