Dags att läsa årsredovisningen!

Många bostadsrättsföreningar har bokslut per sista december vilket också betyder att det nu är dags att summera föregående år, både med vad som hänt och hur ekonomi ser ut. Detta görs i årsredovisningen.

Årsredovisningen innehåller fyra delar, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Det är styrelsen som ansvarar för att ta fram årsredovisningen som sedan behandlas av  medlemmarna på årsstämman.

Förvaltningsberättelsen  - Här finns en mer beskrivande text om bostadsrättsföreningen samt vilka som varit aktiva i styrelsen under året. Förvaltningsberättelsen innehåller också fakta om fastigheten med fastighetsbeteckning, antal lägenheter, lokaler, garage och parkeringar. Här finns också uppgifter om hur många medlemmar föreningen har samt vilka underhållsåtgärder som genomförts. Här hittar du också en sammanställning över de vanligaste nyckeltalen som visar hur ekonomin har  utvecklats under de senaste åren.

Resultaträkningen  - Den visar föreningens intäkter och kostnader för verksamhetsåret samt om vilket resultat det gett. Även föregående år finns med som jämförelsetal.

Balansräkningen  - visar tillgångar, skulder och eget kapital per bokslutsdagen. Man brukar säga att skulderna och det egna kapitalet är en beskrivning av hur man finansierat tillgångarna. Även här finns jämförelsetal med från förra bokslutet.

Noter - Sist men inte minst har vi noterna och där kan man få mer detaljerad information. För att göra resultat- och balansräkning lättläst och enkel att överskåda så sker ett antal summeringar. Förklaringarna till vad som gömmer sig bakom summeringarna finns beskrivet i noterna.

Det finns många speciella begrepp och termer i en årsredovisning. För att underlätta läsningen har vi satt ihop en ordlista som beskriver vad de olika termerna innebär. Ordlista årsredovisning