Att göra efter föreningsstämman

Många föreningar har bokslut per den sista december, vilket innebär att man ska genomfört årsstämman senast den 30 juni. Vad behöver styrelsen tänka på efter genomförd årsstämma? Här kommer en checklista!

 1. Konstituerande styrelsemöte
  Boka och genomför ett konstituerande styrelsemöte. Ofta görs det direkt i anslutning till stämman. Där väljs ordförande, sekreterare och andra roller om det inte redan gjorts på stämman. Det framgår i föreningens stadgar vilka roller som väljs på stämman och vilka som styrelsen utser på det konstituerande mötet. Här beslutas också om firmateckning och attesträtt.

 2. Ändringsanmälan
  Om det skett några förändringar i styrelsen ska en ändringsanmälan göras hos Bolagsverket. Det görs enklast och billigast på www.verksamt.se.

 3. Nytt registreringsbevis
  Via vår integration med Bolagsverket får vi per automatik de nya uppgifterna om styrelsen så snart de är registrerade hos Bolagsverket, och uppdaterar då behörigheterna i Portalen. Som kund hos Simpleko behöver du därför inte skicka in ett nytt registreringsbevis till oss. 
  Tänk på att attestreglerna kan behöva uppdateras om styrelsen förändrats!

 4. Protokollet
  Senast tre veckor efter stämman ska protokollet finnas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska innehålla de beslut som fattats på föreningsstämman och om de fattas genom omröstning ska resultatet av omröstningen anges i protokollet.
  Att protokollet ska hållas tillgängligt betyder inte att det måste skickas ut till alla, men medlemmar som vill ska åtminstone ha rätt att läsa det på plats. Protokollen ska förvaras på ett betryggande sätt

 5. Fullmakter
  Tänk även på att ändra andra fullmakter till exempel på banken.

 6. Dokument till förvaltaren
  Förvaltaren behöver ha in undertecknad årsredovisning samt revisionsberättelse. Även stämmoprotokollet ska skickas till förvaltaren. Använder ni förvaltarens digitala signeringstjänst behöver inget skickas in separat.

  Läs också Checklista  - Att tänka på inför stämman