Möte tillsammans med dator och kaffe

Krav på nya nyckeltal i bostadsrättsföreningens årsredovisning

Den 1 januari 2023 trädde flera olika lagändringar i kraft, som var kopplade till propositionen “Tryggare bostadsrätt”. Den syftade till att öka transparensen i föreningens ekonomi och innebär att det införs krav på ett antal nya nyckeltal. De delar som hör till årsredovisningen blir aktuella först nu efter årsskiftet, då det är dags att upprätta bokslut och årsredovisningar för räkenskapsåret 2023.

Nya nyckeltal för årsredovisning 2023 

För bostadsrättsföreningar har det tillkommit fem nya obligatoriska nyckeltal. De nya obligatoriska nyckeltalen för bostadsrättsföreningar är:  

 • Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt 
  I årsavgiften ingår även den del av avgiften som debiteras medlemmarna för täckandet av kostnader för avgifter baserat på individuell mätning av förbrukning för till exempel el, värme och vatten. Avgifter som medlemmen kan välja som tillval ingår inte i årsavgiften.  

 • Skuldsättning per kvadratmeter* 
  Föreningens sammanlagda räntebärande skulder till kreditinstitut, divideras med den totala ytan i föreningen. 

 • Sparande per kvadratmeter*  
  Räknas ut genom att ta årets resultat, avskrivningar, kostnad för utrangeringar och kostnad för planerat underhåll. Resultatet dividerat med total yta ger sparande per kvadratmeter.  
  Syfte är att visa utrymmet för ett långsiktigt genomsnittligt planerat underhåll. 

 • Räntekänslighet 
  För att få fram räntekänsligheten i procent divideras föreningens räntebärande skulder med de totala årsavgifterna. Då får man fram nyckeltalet som visar hur många procent årsavgiften behöver höjas, för att bibehålla kassaflödet, om den genomsnittliga skuldräntan ökar med 1 procentenhet. 

 • Energikostnad per kvadratmeter* 
  Den totala energikostnaden för uppvärmning, el och vatten dividerat med total yta ger energikostnad i kronor per kvm. Även de kostnader som vidare debiteras ska ingå samt med en upplysning om beloppet som vidaredebiterats.  

  Ytterligare två nyckeltal ska lämnas förutom lagens fem, är enligt Bokföringsnämndens besked:

  a) Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt.

  b) Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter. I årsavgift ingår även IMD samt obligatoriska tillval som till exempel bredband. 

*Kvadratmeteryta i föreningens byggnader upplåtna med bostadsrätt och med hyresrätt. Gemensamma ytor som föreningen inte tar ut avgift eller hyra för ska inte ingå. 

Kassaflödesanalys 

Det är numera obligatoriskt att ha med en kassaflödesanalys i årsredovisningen för en bostadsrättsförening. En kassaflödesanalys ger ofta en bra bild av bostadsrättsförenings ekonomi, om kassaflödet är positivt är ekonomin oftast bra, men om kassaflödet minskar kan det innebära att avgifterna behöver höjas. Analysen visar hur likviditeten har förändrats under året och tar även hänsyn till investeringar och finansieringsdelen, i form av lån och insatskapital.   

Kommentar till förlust 

Om verksamhetens resultat visar på förlust är det numera även krav på att det ska kommenteras i förvaltningsberättelsen. Det ska lämnas en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden, som till exempel räntekostnader och framtida underhåll. 

Nya regler om ekonomiska planer och intygsgivare 

Den 1 januari 2024 införs nya regler för ekonomiska planer och kostnadskalkyler samt för intygsgivare som har att intyga den ekonomiska hållbarheten i kostnadskalkyler och ekonomiska planer. Det blir till exempel obligatoriskt att en teknisk underhållsplan ska ingå i bostadsrättsföreningars ekonomiska planer.   

Läs mer på Boverkets webbsida 

Årsredovisningen är ett lagkrav 

Årsredovisningen är det enda dokument som det finns ett lagkrav på att bostadsrättsföreningens styrelse måste lämna ut. Det innebär också att det är viktigt att känna till och följa de krav som är kopplade till årsredovisningen.  

Utöver det som redovisas i själva balans- och resultaträkningen samt i noterna är det också viktigt att ha med andra faktorer som kan vara av vikt vid bedömningen av föreningens verksamhet. Det kan vara om föreningen är en äkta eller oäkta brf, om marken innehas med tomträtt eller om fastigheten har del i en samfällighet och även om det finns en aktuell underhållsplan.  

Läs mer om vilka delar en årsredovisning ska innehålla.   

Mer Brf kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.