Laddstolpe i bostadsrättsförening - bidrag & bygglov?

Att installera laddstolpar för elbilar kan vara både kostsamt och komplicerat om man inte vet vad som gäller och hur man går tillväga. Här ska vi titta närmare på vad man som bostadsrättförening bör tänka på och hur man söker bidrag för installation av laddstolpar.

Allt fler bilägare väljer en elbil när de ska byta eller köpa ny bil. Detta faller sig naturligt dels för att el är ett mer hållbart alternativ, dels för att bensin- och dieselbilar med åren kommer att fasas ut och till slut upphöra att säljas.

Med det växande antalet elbilar krävs också en ökad mängd laddstolpar. Att som villaägare gå över till elbil är inget större problem då man enkelt kan installera en laddstolpe utanför ytterdörren. För den som bor i flerfamiljshus kan det dock bli mer problematiskt. Här är det flera som måste vara med och dela på kakan, något som kanske inte alltid är det lättaste om det handlar om stora hus med flera hushåll i varje.

I nybyggda bostadsrättsföreningar är det numera en självklarhet att det finns laddstolpar att tillgå för de boende. Men hur är det med äldre föreningar? Dessa saknar ofta laddstolpar, men kanske funderar på att skaffa. I samband med detta kan många frågor dyka upp: Hur går det till att installera? Vem ska betala? Hur söker man bidrag?

 

4 saker att tänka på innan ni installerar laddstolpar

Om ni bestämt er för att investera i laddstolpar finns det ytterligare ett antal frågor att ta ställning till, innan det är dags att dra igång med själva installationen. Ofta är det fler frågetecken än man tror när man ska ta beslut om de olika detaljerna i installationen. Vi ska se på de fyra av de vanligaste och mest grundläggande frågorna som man alltid bör tänka på innan man tar det slutgiltiga steget att installera laddstolpar.

1. Undersök behovet av laddstolpar bland medlemmarna

Visst, säkert bor det flera i huset som kanske redan har elbil men också de som har planer på att skaffa en. Men hur ser behovet ut bland dem? Behöver de boende laddstolpar eller ordnar de sin laddning på annat sätt?

Ofta ges möjlighet att ladda på arbetsplatser och de som reser mycket kanske laddar längs vägen. Det beror också på vilken typ av elbil de har, hur ofta de behöver ladda och vid vilka tider.

Börja med att inventera hur behovet av laddstolpar ser ut bland medlemmarna.

2. Ta reda på förutsättningarna för laddstolpar

Vilken kapacitet har ert nuvarande system? Är det tillräckligt kraftfullt för att kunna fulladda en elbil på bara några timmar? Om inte, vad är kostnaden för att gräva upp befintliga kablar och dra nya elledningar?

Den förening som kommer fram till att kostnaden blir orimligt hög, eller att nya ledningar av en eller annan anledning inte är möjliga, kan behöva titta på vilka andra lösningar det finns. Kanske kan man dra ner på effekten genom att begränsa laddningstider och antal laddande bilar samtidigt? För de föreningar som likväl vill erbjuda sina medlemmar laddning på området finns det alltid olika alternativ att tillgå. Det gäller dock att överväga dem noga i förväg.

3. Diskutera vilken lösning ni ska välja

Vilken laddningslösning ni ska välja innebär mer än att bara besluta om typ av kontakt eller hur många laddstolpar ni ska ha. Det handlar också om hur ni löser själva systemet med laddningen. Hur ska debiteringen gå till? Ska det upprättas något kösystem? Var ska laddstolparna placeras?

Under den här punkten ingår vidare att höra sig för hos olika leverantörer av laddsystem, inte minst för att få ut det mesta möjliga för de pengar man investerar, plus att man säkerställer att man får exakt det system som passar just er förening bäst. Tänk också över vad som händer om någon stolpe går sönder. Var finns närmsta hjälp att få? Ingår det garantier från leverantören och hur länge gäller dessa? 

4. Momsregistrering

Att sälja el med individuell mätning är alltid momspliktigt, oavsett om föreningen debiterar medlemmarna direkt eller om det är ett externt bolag som debiterar och sedan betalar till föreningen.

Moms får också dras på inköp och installation av laddstolparna, vilket är positivt för föreningen. Tänk alltså på att momsregistrera föreningen om den inte är det sedan tidigare.

Om föreningen söker och får bidrag för installationen är själva bidraget i sig inte momspliktigt.

Vem betalar för installationen?

Laddstolpar innebär givetvis en extra kostnad för föreningen, ibland också en ganska hög sådan. Men vem ska betala för kalaset? Ska föreningen stå för det? Eller ska de medlemmar som utnyttjar laddstolparna stå för notan?

Det är upp till varje bostadsrättsförening att besluta om hur en eventuell installationen av laddstolpar ska betalas. Det vanligaste är att föreningen står för kostnaden av inköp av laddstolpar och installationen av dem men att hyra en parkering med en laddstolpe blir till en högre hyra än för en parkeringsplats utan. Sedan får var och en som laddar sin bil själva betala den el som går åt.

Alla som installerar en laddstolpe, såväl privatpersoner som företag och föreningar, har också möjlighet att söka bidrag för installationen.

Så här fungerar bidraget från Naturvårdsverket

"Ladda bilen" är ett statligt bidrag. Man ansöker om det hos Naturvårdsverket och bidraget kan sökas för installation av icke-offentliga laddstationer. De som omfattas av bidraget är bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Hur fungerar "Ladda bilen"? Vilka är bestämmelserna och vilka krav finns det för de som söker?

  • Bidraget gäller för installationer som påbörjats senare än den 15 juli 2019.
  • Den som ansöker måste vara behörig firmatecknare för föreningen.
  • Det går också att skicka in en preliminär ansökan innan installationen påbörjas. Man har då nio månader på sig att slutföra åtgärden, varefter man skickar in en slutgiltig ansökan.
  • Bidraget kan sökas både före och efter installationen. I de fall installationen redan är klar får det inte ha gått mer än sex månader efter slutförandedatumet.

Förutom dessa grundläggande punkter finns ytterligare ett antal krav som måste uppfyllas för att kunna söka "Ladda bilen"-bidraget.

Tekniska krav

Laddningsstationen måste vara av säker typ. Det måste också finnas minst ett uttag för elfordon av typ 2 eller s.k. Combo 2. Mer information om detta finns på Naturvårdsverkets hemsida. Till tekniska krav hör också att elen på laddsystemet måste kunna avläsas och det ska också gå att debitera kostnader.

Laddningsstationens placering

Det finns också krav på var laddningsstolparna är placerade. De måste nämligen stå i anslutning till det eller de hus som bostadsrättsföreningen äger. De ska användas av de boende, och bara i vissa undantagsfall nyttjas av besökande.

Om föreningen har för avsikt att laddningsstolparna främst ska användas för att sälja laddningstjänster till utomstående kan de inte söka "Ladda bilen", utan ska istället göra sin ansökan till Klimatklivet.

Vidare gäller också att bidrag enbart kan sökas för de fastigheter man äger eller har särskild rättighet till. En förening kan alltså inte söka bidrag för att installera laddstolpar i anslutning till någon annan fastighet än den där föreningens medlemmar bor.

Krav på den som utför installationen

Vem som helst kan inte installera laddningsstolpar och sedan utgå ifrån att få bidrag för det. Nej, det krävs att det utförs av ett behörigt och kunnigt elinstallationsföretag. Arbetet måste slutföras på ett säkert och korrekt sätt enligt gällande lagar, förordningar och bestämmelser. 

Detta om kraven, och därmed kommer vi till den ekonomiska biten. Hur ser bestämmelserna ut här?

Hur mycket bidrag kan man få?

Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp. Bostadsrättsföreningen kan få 50% av den totala kostnaden, det vill säga den kostnad man betalt för laddstolpar plus installation. Också kostnader för att dra fram el samt anläggningsarbete räknas in i kostnaden. Även om bidraget är 50% kan man dock få högst 15 000 kronor per laddstolpe. Tänk på att "Ladda bilen" inte beviljas om föreningen samtidigt fått något annat bidrag för ändamålet.

Skicka in ansökan

Det finns några andra saker att tänka på också när man ska skicka in ansökan. Se till att allt är rätt ifyllt och att alla nödvändiga dokument bifogas. Till dessa hör bland annat fakturor för inköp och installation, betalningsbevis och kontobevis.

Efter ansökan

När alla ansökningsuppgifter är rätt ifyllda och alla krav uppfyllda skickas ett automatiskt beslut till den som ansökt. Därefter ansöker föreningen om utbetalning av bidraget. Detta ska göras senast tre månader efter datumet för beslutet. Beslutet är giltigt i högst ett år. Inom detta år måste man styrka sina kostnader.

Installera laddstation som enskild medlem, är det ens möjligt?


En fråga som ofta förekommer är om man som enskild medlem i en bostadsrättförening kan installera en laddstolpe. Säg till exempel att du har en elbil, och att du gärna skulle vilja ha en laddstolpe på samma sätt som den som äger ett privat småhus. Du har tagit upp detta med din bostadsrättsförening, som dock anser att det inte behövs. Kanske är föreningen liten eller att ni är väldigt få som efterfrågar laddstolpar. Har du då rätt att skaffa din egen stolpe?

Svaret på detta kan givetvis skifta beroende på förening, men vanligtvis brukar den som vill ladda sin elbil nära hemmet rekommenderas att försöka övertyga styrelsen om behovet. Visst kan enskilda mindre föreningar ge tillåtelse för sina medlemmar att skaffa egna laddplatser, men det är inget måste. Säkert är dock att föreningen har rätt att neka dig detta. Du är medlem i föreningen, men du står inte som ägare av vare sig fastighet eller mark. Alltså kan du inte utan tillstånd sätta upp en laddstolpe hur som helst.

Att använda ett vanligt eluttag som används för motorvärmare och liknande är heller inte att rekommendera. Detta uttag är långt ifrån så kraftfullt som krävs, och i värsta fall kan det leda till överhettning och brand om du laddar din elbil med det.

Tänk alltså på att du inte har rätt att ta ett eget beslut om att installera en laddstolpe till din bil på bostadsrättsföreningens mark.

Krävs det bygglov för laddstolpar?

Nej, det krävs inget bygglov för laddstolpar. Dock kan det krävas bygglov för eventuell byggnation i samband med att man installerar laddstolpar, exempelvis nya garage eller parkeringsplatser.

 

Lär mer i vår tidigare artikel "Installera laddstolpar i Brf"

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.