Nya regler för avfallshantering 2024

Separat insamling av matavfall gäller alla hushåll från den 1 januari 2024. I flerfamiljshus är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som har ansvaret för att hushållen har möjlighet att sortera rätt.

Separat insamling av matavfall

Från och med första januari 2024 blir det enligt lag obligatoriskt i hela landet att sortera ut matavfall från alla hushåll och verksamheter.

Matavfallet ska hämtas fastighetsnära och det ansvarar kommunen för. Fastighetsägaren ansvarar för att ordna så att de boende kan sortera matavfallet.

Kravet omfattar alla hushåll och senast 1 januari 2024 ska separat insamling av matavfall finnas på plats. I många kommuner sorteras matavfallet redan ut sedan fler år. Några kommuner har sökt dispens vilket innebär att insamlingen av matavfall skjuts upp i något år. Kontrollera vad som gäller i din kommun.

Insamling av förpackningsavfall

Även förpackningar ska samlas in fastighetsnära. Den 1 januari 2024 går även ansvaret för att samla in förpackningar över på kommunen från att tidigare ha legat på producenterna av förpackningarna. Denna övergång kommer dock att ske succesivt och ska vara klar senast 1 januari 2027. Det gäller insamling av förpackningar av papper, kartong, plast, metall färgat och ofärgat glas. Övriga material sorteras även framöver på kommunens återvinningscentraler.

Vad är föreningens ansvar?

I bostadsrättsföreningar och övriga flerfamiljshus är det fastighetsägaren som har ansvaret för att ordna med avfallshanteringen. Det innebär att bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren ska se till att hushållen och de eventuella verksamheterna i fastigheten har möjlighet att sortera rätt.

Bostadsrättsföreningen/fastighetsägarens ansvar:

 • Att avfallshanteringen fungerar, genom att möjliggöra sorteringen för hushåll och verksamheter.
 • Att ordna med särskilda kärl för matavfall om det inte redan finns.
  Kommunen tillhanda håller kärlen, övriga kostnader står fastighetsägaren för.
 • Från den 1 januari 2024 är det endast kommunens upphandlade avfallsentreprenör som får hämta det insamlade förpackningsavfallet.
 • Att det finns det lämpligt utrymme i fastigheten. Om inte kan dispens för sorteringen sökas hos kommunen.
 • Att informera medlemmar och hyresgäster om hur de ska sortera sitt avfall
 • Att kommunen kan hämta det utsorterade avfallet i anslutning till fastigheten.
 • Att ta reda på vad som gäller i din kommun, ofta finns det information på kommunens hemsida.
 • Om soprum eller liknande ingår i någon form av samfällighet kan man behöva kontrollera anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen innan man gör några förändringar.

Medlemmar och hyresgästernas ansvar:

 • Att sortera sitt avfall

3 tips för att få en fungerande källsortering:

 • Se till att miljörummet där sorteringen sker är välskött och lättillgänglig
 • Ha väl uppmärkta kärl med vad som ska sorteras var
 • Informera boende och hyresgäster om hur man sorterar, med tips och guider.

Det är styrelsens/fastighetsägarens ansvar att källsorteringen fungerar. Är det god ordning i soprummet kan det också bidra till att de boende är mer benägna att fortsätta hålla det så.  Det är inte tillåtet att fakturera en boende för extra kostnader man orsakat genom felsortering och eventuell bortforsling av grovsopor. Det får anses ingå i de allmänna åtgärderna för att upprätthålla en god boendemiljö, vilket enligt bostadsrättslagen ligger på föreningen i detta fall styrelsen eller fastighetsägaren.

Vill du får mer tips om hur du kan sortera olika typer av material kan du läsa mer på sopor.nu

 

Ny lag om digitala stämmor 2024

Mer Brf kunskap

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.