Tärna flyger över fältet

Överlåtelse av bostadsrätt

När en bostadsrätt säljs så kallas det att det sker en överlåtelse. Men en bostadsrätt kan också få nya innehavare genom andra former av överlåtelser.

Överlåtelse av bostadsrätt kan ske genom olika former som köp, byte eller gåva.

Här listar vi de olika typerna av överlåtelser samt vilka handlingar, så kallade fångeshandlingar som krävs.

Överlåtelseform (fång) - Fångeshandling
 • Köp/byte  - överlåtelseavtal
 • Gåva - gåvobrev
 • Bodelning - bodelningshandling
 • Arv/testamente - registrerad bouppteckning, arvskifteshandling  testamente
 • Auktion - överlåtelseavtal
 • Avsägelse  - avsägelsehandling
För att dokumentationen ska gälla som överlåtelsehandling finns vissa krav som ska vara uppfyllda:

Det ska vara skriftligt samt undertecknat av båda parter, köpeskilling och lägenhetsbeteckning ska anges. Det bör även framgå namnet på bostadsrättsföreningen, lägenhetens adress samt lägenhets nummer enligt den ekonomiska planen. Notera att det inte är det samma som Lantmäteriets nummer, även om de båda ibland kan vara det samma.  Samtycke av make/sambo krävs i de fall det är aktuellt.

Tänk på att
 • Föreningen har rätt att ta ut en överlåtelseavgift vid överlåtelse av bostadsrätt
  Om det inte framgår av överlåtelsekontraktet, ska det i separat handling anges: Att Bostadsrättsföreningen har rätt att ta betalt för de tjänster den utför i samband med överlåtelse av bostadsrätt, så kallad överlåtelseavgift.
  En förutsättning är dock att det anges i föreningens stadgar, och att styrelsen fattat beslut om att ta ut överlåtelseavgift.
 • Överlåtelseavgift tas vanligtvis ut med belopp motsvarande 2,5 % av prisbasbeloppet.
 • Det ska också framgå om det är köparen eller säljaren som ska betala avgiften. Det vanligaste och mest praktiska är att köparen betalar överlåtelseavgiften, då kan avgiften tas ut på avgiftsavin vid nästkommande aviseringstillfälle.
 • Den som förvärvar en bostadsrätt svarar inte för de betalningsförpliktelser som den tidigare ägaren hade mot bostadsrättsföreningen. När en bostadsrätt har övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv svarar dock förvärvaren tillsammans med den tidigare ägaren för de förpliktelser som denne haft som innehavare av bostadsrätten.

När blir köpet giltigt?
Köpet/förvärvet blir definitivt när köparen/ förvärvaren antagits som medlem. Beslut om medlemskap tas av styrelsen och skall protokollföras.

Medlemskapet

Styrelsen beslutar om att anta medlemmar i bostadsrättsföreningen. Medlemskap kan vägras om en köpare av bostadsrätt inte uppfyller de villkor för medlemskap som föreningens stadgar uppställer, eller om föreningen inte godtar köparen som medlem på annan skälig grund.

 • Köparen får inte utöva nyttjanderätten innan medlemskap beviljats.
 • En juridisk person får dock utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen om den juridiska personen har förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning enligt 8 kap BRL och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år efter förvärvet får föreningen uppmana den juridiska personen att inom sex månader från uppmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, får bostadsrätten tvångsförsäljas för den juridiska personens räkning.
 • En juridisk person kan i föreningens stadgar medges en mer vidsträckt rätt än den som angetts här.
 • Om köparen inte antas som medlem blir överlåtelsen ogiltig.
 • Vägran att medge medlemskap kan hänskjutas till hyresnämnd, 2 kap, 10 §.

Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap görs skriftligt tillsammans med köpehandlingarna. Styrelsen ska alltid godkänna medlemskapet från tillträdesdagen. Det är viktigt för att medlemmen som bor i föreningen är den som ska fullgöra sina förpliktelser gentemot föreningen.

Tänk på att det tydligt skall framgå att styrelsen beviljat medlemskap från tillträdesdagen.

Uppdatera Lägenhetsförteckningen

Överlåtelsen ska noteras i lägenhetsförteckningen. En kopia av överlåtelsehandlingen och bekräftelse om medlemskap fogas till lägenhetsförteckningen samt skickas till förvaltaren för registrering. Här kan du läsa mer om Lägenhetsförteckning.

För bostadsrättsföreningar som förvaltas av oss hanteras hela flödet från mäklarbild till godkänt medlemskap i verktyget Ny Medlem.

Mer Brf kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.