Skrivbord med glasögon och en laptop

Vad gör en revisor i en bostadsrättsförening?

Vad är revisorns uppgift och hur ska styrelsen tänka vid valet av en intern eller extern revisor? För att få svar på detta har vi intervjuat en av de revisorer som granskar flera av bostadsrättsföreningarna som vi förvaltar, Allians Revision & Redovisning AB.

En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor, vars uppdrag är att granska föreningens verksamhet och förvaltning. Revisorn väljs på föreningsstämman, och är därigenom medlemmarnas möjlighet att se att allt går rätt och riktigt till i styrelsen.

 

Varför ska en revision utföras?

En bostadsrättsförening har tillgångar till stora värden, vilka självklart är av vikt för flera intressenter. För det första ska föreningens medlemmar känna sig trygga i vad som ofta är deras livs största ekonomiska investering, bostadsrätten. Detsamma gäller potentiella köpare, som också behöver skaffa sig en uppfattning om föreningens ekonomi. Sedan finns det långivare som har sina intressen i bostadsrättsföreningen. En rättvisande bild av föreningens finansiella ställning ger även möjlighet för styrelsen att ta välgrundade beslut för föreningens fortsatta underhåll och utveckling. Det ingjuter en trygghet hos samtliga intressenter. På samma sätt kan dock en missvisande bild av föreningens räkenskaper innebära felaktiga beslut och medföljande negativa konsekvenser. Den ekonomiska förvaltningen är därför en av de viktigaste delarna att ha koll på för en bostadsrättsförening.

Vad innebär en revision i en bostadsrättsförening?

En revision innebär en granskning av styrelsens förvaltning och föreningens bokföring och årsredovisning. Vid en granskning av styrelsens förvaltning stämmer man av att styrelsen har handlat inom ramen för stadgarna och de lagar som föreningen omfattas av. I revisionen kontrolleras även att föreningens bokföring och årsredovisningen är upprättad enligt gällande lag och tillämplig god sed. Revisionen avslutas alltid med en revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om föreningens ekonomiska rapport och styrelsens förvaltning.

 

Vad innebär att en revisor är  godkänd eller auktoriserad?

Både för en godkänd och en auktoriserad revisor finns det krav på utbidlning och erfarenhet, vilket är en extra trygghet. Revisionen utförs utifrån kvalitetssäkrade system som bygger på standard. Den auktoriserade revisorn är dessutom förordnad av den statliga myndigheten Revisorsinspektion.  

Det är även möjligt för en förening att utse en intern revisor och en sådan bör då ha ett ekonomisk kunnande och den kompetens som krävs för uppdraget. Den interna revisorn får så klart inte vara jävig genom att vara gift/sambo eller likande med någon i styrelsen.

En revisor väljs på föreningsstämman, och det kan vara en fördel att göra ett val av revisionsbyrå, istället för ett personval av revisor, vid val av auktoriserad revisor. Då behöver föreningen inte kalla till en ny stämma, om den valda revisorn blir sjuk eller liknande, för att välja en ersättare.

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.