Föreningen har möte i hemtrevlig miljö

Hur fungerar en samfällighetsförening?

Det blir allt vanligare att det bildas samfällighetsföreningar för att förvalta gemensamma ytor eller anläggningar. Men vad är en samfällighet och hur förvaltas en samfällighetsförening. Ja detta och några andra frågor kring samfällighetsföreningar ska vi försöka ge svar på här.

Vad är en samfällighet?

En samfällighet kan bildas när flera fastigheter gemensamt äger och förvaltar gemensamma ytor eller anläggningar.

En gemensamhetsanläggning är något som är till nytta för flera fastigheter. Den kan vara till exempel en väg, grönytor och lekplatser, garage och parkeringsplatser eller energianläggningar. Gemensamhetsanläggningen bildas vid lantmäteriförrättningen. En av fördelarna med detta är att det är fastigheterna som är anslutna till den och inte ägarna personligen. Det är vanligt att radhus- eller fritidshusområden men även flera bostadsrättsföreningar kan bilda samfälligheter för gemensamhetsanläggningar.

Det finns även marksamfälligheter som avser land- eller vattenområden som ägs gemensamt av flera fastigheter.

En samfällighet kan förvaltas på två sätt:

  • Av en särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning)
  • Delägarförvaltning – förvaltas direkt av delägarna som måsta vara överens i alla beslut.

Hur ser jag uppgifter om min samfällighet?

För att se uppgifter om din fastighet och om den är ansluten till en gemensamhetsanläggning kan du gå till Lantmäteriets tjänst Min fastighet

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening bildas för att sköta förvaltningen av samfälligheten.

Samfällighetsföreningen är en juridisk person, som har tilldelats ett organisationsnummer när den registrerats hos Lantmäteriet. Medlemmarna är ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet eller gemensamhetsanläggning.

Medlem i samfällighetsföreningen

I samband med att man köper en fastighet som har andel i en samfällighet blir man direkt i samband med att man köpet av fastigheten medlem i samfällighetsföreningen.

Medlemmarna har både ansvar och inflytande över den gemensamma egendomen.

Hur hanteras förvaltning av samfällighetsföreningen?

I en samfällighetsförening finns stadgar med bestämmelser om hur verksamheten ska drivas. För att förenkla förvaltningen utses ofta en styrelse att sköta förvaltningen.

Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. Det är också viktigt att vara medveten om att förvaltningen endast ska avse det som finns med i anläggningsbeslutet. Anläggningsbeslut är det beslut som fattas av lantmätaren vid en förrättning. Beslutet omfattar bland annat gemensamhetsanläggningens ändamål, läge, storlek och vilka fastigheter som är anslutna.

Utöver stadgarna finns den övergripande lagen som kallas samfällighetslagen. Även fastighetsbildningslagen och anläggningslagen är viktiga lagar.

För styrelsen som hanterar den löpande förvaltningen finns det också andra lagar som man behöva känna till som bokföringslagen, GDPR, lagen om penningtvätt och reglerna kring moms för att nämna några.

Momsskyldighet för samfällighetsföreningar

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket 2022 anser de att samfällighetsföreningar numera ska redovisa moms på de varor och tjänster de säljer vidare till medlemmarna. Detta gör att många samfällighetsföreningar nu måste momsregistrerar sig och redovisa moms.

Läs mer om moms på samfälligheter

Notera att den nya gränsen för när en samfällighetsförening är momsregistreringsskyldig är höjd till 80.000 kr/år från den 1 juli 2022.

Förvaltning av samfällighetsförening

Vi har många samfällighetsföreningar som vi avlastar med administrationen kring moms, leverantörsfakturor och debitering av medlemsavgiften (uttaxeringen). Vi upprättar alltid en årsredovisning, fast det inte alltid finns krav på det, då det ger alla medlemmar en tydlig bild av ekonomin. Hos oss går personlig service och digital verktyg hand i hand.

Läs mer om våra tjänster

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.