Kvinna vid skrivbord

Införandet av K3 som redovisningsregelverk skjuts fram

Ett förslag om ett obligatoriskt byte av redovisningsreglerverk för alla bostadsrättsföreningar från K2 till K3 har varit ute på remiss. Bokföringsnämnden har nu valt att skjuta fram beslutet av tillämpningen av de ändrade reglerna till i december 2024. Det innebär då att ändringarna i K2 och K3 blir tvingande först från räkenskapsåret som påbörjas från 1 januari 2026.

Idag finns det två olika redovisnings regelverk för en bostadsrättsförening att välja mellan, K2 eller K3. För att det ska bli tydligare och enklare att jämföra olika bostadsrättsföreningar med varandra vill man införa samma regelverk vilket innebär att avskrivningarna görs enligt samma princip i alla föreningar. 

Vad är skillnaden mellan K2 och K3? 

K2 är ett förenklat regelverk avsett för mindre föreningar och företag med enklare förhållanden. I K2 redovisas fastigheten som en enda tillgång och hela fastigheten skrivs av jämnt fördelat över sin livslängd. Om byggnaden är tänkt att stå i hundra år, skrivs en hundradel av varje år. Om man renoverar fasaden ett år, belastar hela den kostnaden det årets resultat. 

K3 tillämpar så kallad komponentavskrivning. Det innebär att byggnaden delas upp i sina olika komponenter såsom fasad, tak och fönster, som skrivs av enligt sin livslängd. Om man renoverar fasaden görs en ny avskrivningsplan, och kostnaden för fasadrenoveringen delar upp på nyttjandeperioden. Med K3 som redovisningsregelverk sprids kostnaden ut över flera år och resultatet blir jämnare år från år.  

Vad händer med resultatet om föreningen ändrar från K2 till K3? 

Det är bra att vara medveten om att efter bytet till K3 kan ofta själva avskrivningarna bli högre, vilket innebär att de kommande årens resultatet kan bli sämre. Men det man undviker är att topparna och dalarna i resultatet för enskilda år, vilket blir fallet med K2 då kostnaden för en underhållsåtgärd tas direkt på resultatet. Detta gör att de medlemmar som råkar bo i föreningen just det året då en större renovering görs inte blir drabbade utan det fördelas ut under en längre period 

Vad kommer beslutet att innebära? 

Om din förening står inför större renoveringar som är tänkta att påbörjas inom de närmaste åren, kan det vara en god idé att redan nu byta till K3 för att få ett jämnare resultat.  

Är det en nyare förening utan större renoveringsbehov eller tillräckligt med medel för att finansiera underhållsåtgärderna är behovet inte lika stort. 

Men det finns inget som hindrar att bostadsrättsföreningen redan nu väljer att byta till K3! 

Fördelarna med  redovisningsregelverket K3

Utöver att K3-regelverket ger en mer rättvisande bild av föreningsekonomi, jämnar det ut ekonomins toppar och dalar ger det också en ökad tydlighet i er ekonomiska planering. Det är också en fördel då det är många intressenter som är intresserade av bostadsrättsföreningens årsredovisning, såsom mäklare, spekulanter och banker. Det blir enklare för dessa att jämföra din bostadsrättsförenings ekonomi med andra föreningar.   

Om man väljer att byta från K2 till K3 redan nu är det viktigt att vara medveten om att man måste anpassa sig till hela regelverket och inte kan välja vissa delar, det går inte heller att byta tillbaka till K2 om man bytt till K3. Nu är det inte heller något alternativ då det med största sannolikhet kommer bli tvingade för alla bostadsrättsföreningar från och med 2026.  

Förberedelser inför bytet till K3 

För att genomföra bytet av redovisningsregelverk från K2 till K3 är det några saker som behöver planeras. Underhållsplanen och anläggningsregistret behöver anpassas.  

Det första föreningen behöver göra är att se till att underhållsplanen är uppdaterad, den är nödvändig för att göra rätt fördelning i anläggningsregistret. 

Uppdelningen bokföringsmässigt efter komponenter är något som vi som ekonomisk förvaltare hjälper styrelsen med. 

Det blir en del extraarbete det år då bytet sker, men det är ett engångsarbete på grund av de ändrade redovisningsprinciper det året som bytet sker. Här finns vi som ekonomisk förvaltare för att stötta er i övergången och hjälpa till att hantera allt det praktiska i systemet. Vi återkommer med mer information när det närmar sig!