Regler vid andrahandsuthyrning

Här får du svar på vilka regler som gäller vid uthyrning av bostad i andrahand. Vad styrelsen har att ta hänsyn till och vilka handlingar som behövs.


Vad säger lagen?

Rätten att upplåta sin bostadrätt i andrahand regleras i Lagen om uthyrning av egen bostad (2012:978) även kallad Privatuthyrningslagen.
Andrahandsuthyrning - vilka regler gäller? Lagen gäller när man hyr ut sin egen bostadsrätt. Om man har flera bostadsrätter som man hyr ut så gäller denna lag endast den första av lägenheterna som hyrs ut, de övriga regleras av 12 kap. Jordabalken. 

När det gäller bostadsrättslägenheter så finns dessutom oftast en reglering i föreningens stadgar.

Lagen om uthyrning av egen bostad  är mer förmånlig mot bostadsrättshavaren. Några saker som är bra att känna till från lagen:

 • Rätt att säga upp med en månads uppsägningstid som hyresgäst.
 • Säga upp med tre månaders uppsägningstid för hyresvärden, om inte längre uppsägningstid avtalats.
 • Inget besittningsskydd för hyresgästen.
 • Ingen ersättning vid avflyttning för hyresgästen.

Den största skillnaden i lagen om uthyrning av egen bostad jämfört med hyreslagen är hur hyrans storlek får bestämmas. Till skillnad från i hyreslagen kan parterna fritt komma överens om hyrans storlek.
Om hyran dock är betydligt högre än kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden kan hyresgästen ansöka om att få den nedsatt hos hyresnämnden. Dock kan hyresgästen inte få hyran nedsatt till mer än vad som bedöms vara summan av kapitalkostnaden och driftskostnaderna

Styrelsens tillstånd vid andrahandsupplåtelse 

Andrahandsupplåtelse där man upplåter bostaden för självständigt brukande kräver föreningens eller då det avser hyreslägenheter fastighetsägarens tillstånd.

Ansökan från medlemmen bör ske skriftligt och innehålla uppgifter om   

 • hur länge ska bostaden hyras ut
 • skälet till uthyrningen
 • vem som bostadsrätten skall upplåtas till i andrahand. (Lämpligen så ställer föreningens styrelse krav på att vid utbyte av hyresgäst så skall ny ansökan om tillstånd göras.)

Om tillstånd inte lämnas så kan den som önskar upplåta i andrahand få sitt ärende prövat av Hyresnämnden.

Hyra ut i andra hand? Hyr man däremot ut ett eller flera rum, och själv bor kvar i bostaden, kallas det att ha inneboende. Då krävs inte något tillstånd. 

Oavsett om en medlem har inneboende eller upplåter hela lägenheten till annan är det fortfarande medlemmen som är ansvarig gentemot föreningen, bland annat för att se till att det inte förekommer störningar och att avgiften betalas i tid. Styrelsen behöver bara kommunicera med medlemmen. 

Tillstånd behövs inte

 • om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning enligt 8 kap BRL, av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits till medlem i föreningen. Föreningen kan då vid senare tidpunkt anmoda innehavaren att överlåta bostadsrätten till person/-er som kan godkännas som medlemmar i föreningen. 
 • om lägenheten är avsedd för permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av en kommun eller ett landsting.

Skäl för uthyrning 

Det krävs att bostadsrättshavaren kan uppvisa skäl för uthyrningen. Skäl för uthyrning kan inkludera arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller provsamboende. Styrelsen kan även godkänna andra skäl för uthyrningen. 

 • Arbete eller studier på annan ort under en tid
 • Längre utlandsvistelse
 • Provsamboende
 • Vistelse på vårdhem på grund av ålder eller sjukdom 
 • Militärtjänstgöring 
 • Fängelsevistelse

Vad ska styrelsen göra

Föreningen har rätt att kräva information om andrahandsuthyrningen och ta ut en rimlig avgift.

 • Beslut om tillstånd till upplåtelse i andra hand protokollförs. 
 • Föreningen har numera möjligheten att ta ut en avgift för medlemmar (gäller även kommun eller landsting) som hyr ut i andrahand. Förutsättningen för att kunna ta ut avgiften är att det finns inskrivet i föreningens stadgar. Avgiften får uppgå till högst tio procent av prisbasbeloppet per år och skall minskas med en tolftedel per månad som perioden understiger tolv månader.


Otillåten andrahandsuthyrning 

Andrahandsuthyrning Om föreningen får kännedom om en otillåten andrahandsuthyrning måste föreningen påtala detta för bostadsrättshavaren inom två månader från det att de fått kännedom om den. Annars anses man ha lämnat tillstånd till andrahandsupplåtelsen. Om medlemmen inte agerar måste man skicka en anmodan om att vidtaga rättelse till medlemmen för att sedan kunna gå vidare med ett förverkande och en uppsägning av bostadsrätten. 

Läs mer om vad du behöver tänka på om du funderar på att hyra ut din bostadsrätt i andra hand här

Mer Brf kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.