Tre kvinnor på möte

Att inte få ihop en styrelse i en samfällighetsförening - Påverkan & lösning

En samfällighetsförening är beroende av en fungerande styrelse för att effektivt hantera gemensamma angelägenheter och fatta beslut som påverkar alla medlemmar. Men vad händer när du inte kan få ihop en styrelse i en samfällighetsförening?

Om man inte får ihop en styrelse till en samfällighetsförening måste en tillfällig styrelse utses. En medlem kan då kontakta länsstyrelsen, som då utser en syssloman.

De kan då besluta om att en så kallad syssloman får uppdraget att sköta föreningen tills en egen styrelse valts. Sysslomannen kan då ta över styrelsens arbete och hantera föreningens angelägenheter genom att företräda föreningen. Sysslomannens främsta uppgift är att se till att en beslutför styrelse utses.

Vad kan man göra om det inte är möjligt att hålla en föreningsstämma för att välja en ny styrelse?

Om styrelsen inte ordnar en stämma för att välja en ny styrelse och en medlem vänder sig till länsstyrelsen, leder det till flera viktiga saker att tänka på.

För det första är det ett beslut som måste göras noga eftersom det inte bara är en administrativ process utan också kan innebära extra kostnader för samfällighetsföreningen. Länsstyrelsen tar ut avgifter för sina tjänster, och dessa kostnader måste beaktas och delas mellan medlemmarna. Det är därför mycket viktigt att den medlem som tar initiativet är medveten om dessa ekonomiska aspekter och förklarar dem tydligt och öppet för de andra medlemmarna.

En annan viktig sak att tänka på är tidsaspekten. Att vända sig till länsstyrelsen för att ordna en stämma tar tid, och det är viktigt att vara ute i god tid för att undvika onödiga förseningar. Det innebär att medlemmen som tar initiativet måste vara beredd på att hantera administration och pappersarbete, och samtidigt hålla sig inom de tidsramar som länsstyrelsen sätter.

Denna handling kan påverka relationerna inom samfälligheten. Att ta saken i egna händer och gå till myndigheterna kan skapa spänningar och missnöje bland medlemmarna. Därför är det viktigt att kommunicera öppet och tydligt med övriga medlemmar i samfälligheten om varför man väljer att vända sig till länsstyrelsen och att arbeta för att upprätthålla en bra kommunikation för att undvika konflikter.

Så det handlar inte bara om att administrativt be om hjälp från länsstyrelsen när det inte finns någon stämma för att välja en ny styrelse. Det är också en process som handlar om ekonomiska överväganden och tidsutmaningar, samtidigt som man hanterar relationer inom samfällighetsföreningen. Att hantera den här situationen kräver inte bara administrativ kompetens utan också samarbete och kommunikationsförmåga.

Vilka konsekvenser kan det få för samfällighetensföreningen om det inte går att få ihop en styrelse?

Om en samfällighetsförening inte kan bilda en egen styrelse, kommer medlemmarna att möta ökade kostnader. Detta händer när samfällighetsföreningen inte lyckas få ihop en egen styrelse utan behöver vända sig till länsstyrelsen, för att få en syssloman utsedd, för att ta hand om sina ärenden. Konsekvensen blir extra utgifter för samfällighetsföreningen, och det belastar medlemmarna ekonomiskt.

När samfällighetsföreningen inte kan få fram en egen styrelse, måste den be den aktuella myndigheten, i detta fall Länsstyrelsen, om hjälp. Det innebär att en syssloman kan tillsättas. Det är en person som tar hand om de uppgifter som normalt skulle skötas av styrelsen. Sysslomannens uppgift är att se till att det finns pengar i kassan, men den främsta uppgiften är att se till att skapa en fungerande styrelse.

Att använda en syssloman kostar extra pengar för samfällighetsföreningen, och dessa kostnader måste medlemmarna betala. De extra kostnaderna kan inkludera sysslomannens arvode, administrativa avgifter och andra kostnader som uppstår när man involverar en extern person. Det blir extra kostnader för samfällighetsföreningen, och medlemmarna måste stå för dessa extra kostnader. Det kan vara besvärligt för medlemmarna som redan betalar avgifter till samfälligheten och förväntar sig att förvaltningen ska vara effektiv och ekonomiskt hållbar.

För att undvika dessa extra kostnader och för att säkerställa en smidig och kostnadseffektiv drift är det därför mycket viktigt för samfällighetsföreningar att försöka få fram en egen styrelse. Genom att ha en styrelse kan samfällighetsföreningen ta kontroll över sina ärenden och undvika onödiga kostnader för externa tjänster. Det främjar en sund ekonomisk förvaltning och skapar en fördelaktig situation för alla medlemmar i samfällighetsföreningen.

Vad säger lagen om vad som händer när en samfällighetsförening inte får ihop en styrelse?

I det värsta scenariot kan en samfällighetsförening tvingas till likvidation, vilket innebär att den måste upplösas och avvecklas. Innan föreningen når detta stadie, är det vanligt att man söker hjälp från Länsstyrelsen för att tillsätta en syssloman.

Sysslomannen agerar som en ersättare för en styrelseledamot, eller hela styrelsen, och bidrar till att upprätthålla föreningens funktioner under den pågående situationen. Detta förfarande är nödvändigt för att undvika att föreningen når den punkt där likvidation blir obligatorisk och sysslomannens roll är att temporärt fylla det vakuum som uppstår när det inte finns en styrelse.

Genom att involvera en syssloman kan samfällighetsföreningen fortsätta sina aktiviteter och uppfylla sina åtaganden medan eventuella utmaningar eller problem adresseras för att återställa föreningens stabilitet.

Finns det några alternativ eller lösningar om man inte kan sätta samman en styrelse i en samfällighetsförening?

Om det är svårt för samfällighetsföreningen att bilda en egen styrelse kan de överväga att vända sig till länsstyrelsen och tillsätta en syssloman. Men detta kommer att kosta extra pengar för föreningen, och dessa kostnader måste delas av medlemmarna. Genom att vara medvetna om dessa möjliga ekonomiska påfrestningar kan föreningen öka chanserna att få medlemmar att frivilligt ställa upp som styrelsemedlemmar. Att förekomma dessa extra kostnader kan fungera som ett incitament för att väcka engagemang och samarbetsvilja bland medlemmarna, vilket i sin tur kan bidra till att hålla nere föreningens kostnader.

Genom att informera medlemmarna om de möjliga konsekvenserna av att inte kunna bilda en styrelse skapas transparens och öppenhet. Det kan också fungera som en motivationsfaktor för att mobilisera interna resurser och övertyga potentiella kandidater att ställa upp och delta i föreningsarbetet. På detta sätt kan medlemmarna tillsammans arbeta för att undvika att behöva förlita sig på en extern syssloman och på så sätt minimera de extra kostnaderna. Att främja en stark och engagerad medlemsbas kan därför vara nyckeln till en välfungerande och kostnadseffektiv samfällighetsförening.

Hur kan man engagera medlemmarna i samfälligheten för att säkerställa att det går att bilda en fungerande styrelse?

Att involvera medlemmar i en förening utgör ofta en utmaning, men att arrangera gemensamma aktiviteter och evenemang kan fungera som en framstående startpunkt. Genom att organisera en arbetsdag kring gemensamma områden, såsom en gemensam väg, ges inte bara medlemmarna möjlighet att samarbeta och stärka gemenskapen, utan det skapar även en plattform för diskussion kring gemensamt ansvar och kostnader.

En sådan samarbetsdag främjar inte bara fysiskt arbete och förbättringar på det gemensamma området, utan den skapar också en möjlighet att öppna dialogen om hur medlemmarna tillsammans kan bidra till föreningens välmående. Diskussioner om kostnader och underhåll kan leda till en ökad medvetenhet om de ekonomiska utmaningarna och skapa en starkare känsla av gemensamt ägarskap.

För att ytterligare stärka engagemanget bland medlemmarna är det väsentligt att främja informationsdelning kring föreningens regler och beslutsprocesser. Genom att tydligt kommunicera dessa aspekter ges medlemmarna en klar förståelse för hur föreningen fungerar och hur deras deltagande kan påverka beslutsfattandet. Detta öppnar upp för en ökad transparens och skapar en känsla av delaktighet i föreningens övergripande verksamhet.

En nyckelaspekt är att klargöra ansvarsfördelningen inom föreningen – tydligt ange vem som bestämmer och vem som ansvarar för olika aspekter, inklusive ekonomi. Genom att göra detta skapar man en struktur som underlättar för medlemmarna att identifiera sina egna roller och ansvar, vilket i sin tur kan öka motivationen att delta aktivt i föreningens angelägenheter.

Den tydliga och öppna kommunikationen om föreningens struktur, regler och ekonomi är en central faktor för att skapa ett ökat intresse och engagemang bland medlemmarna. När medlemmarna känner sig informerade och delaktiga i beslutsprocessen blir de mer benägna att aktivt bidra till föreningens framgång och välmående. På så sätt kan en förening bygga en stark gemenskap där varje medlem känner sig delaktig och motiverad att bidra till det gemensamma målet.


Läs mer
Hur fungerar en sff
Ekonomisk förvaltning för sff

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.