Förslag för att underlätta genomförandet av stämmor

I en proposition från Justitiedepartementet föreslås att lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 15 april 2020 och gäller året ut, ska förlängas att gälla till utgången av 2021.

Lagen syftar till att underlätta genomförandet av stämmor på ett sådant sätt att risken för spridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 minimeras. På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning i samhället föreslås en förlängning.

Lagen innebär att det går att använda sig av bl.a. insamling av fullmakter och poströstning vid en stämma, samt att det är möjligt att genomföra föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Propositionen förväntas antas av Riksdagen senare under året. Vi återkommer med mer information när beslutet är fattat.