Samfällighetsföreningar blir momsskyldiga

I mitten av februari publicerade Skatteverket ett ställningstagande baserat på en EU-dom där de gjort bedömningen att en samfällighetsförening kan anses tillhandahålla momspliktiga tjänster till sina medlemmar. Detta är ett nytt synsätt som leder till att många samfällighetsföreningar måste momsregistrera sig och redovisa moms.

Domen som Skatteverkets ställningstagande baseras på är från december 2020 (mål C-449/19, WEG Tevestrasse) där domstolen fann att en samfällighetsförenings tillhandahållande av värme till sina medlemmar utgjorde en momspliktig leverans av vara.

I ställningstagandet framgår att samfällighetsföreningar förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen ska anses tillhandahålla varor eller tjänster till medlemmarna. Det existerar ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan parterna. Det finns ett direkt samband mellan det som föreningen tillhandahåller och medlemmens betalningar. Föreningens tillhandahållande utgör därför omsättning i mervärdesskattehänseende.

Samfällighetsföreningar som köper in varor eller tjänster för att sedan sälja dem vidare till medlemmarna tillhandahåller varor eller tjänster mot ersättning. Även detta utgör omsättning i mervärdesskattehänseende. Det kan till exempel vara att föreningen köper in vatten från en utomstående leverantör och säljer det vidare till medlemmarna.

​​​​​​​Vem är skattskyldig för moms

Det finns fyra krav för att ett företag ska vara skattskyldig för moms;

  • Företaget måste bedriva ekonomisk verksamhet
  • Företaget måste leverera skattepliktiga varor och tjänster
  • Det måste finnas en omsättning; dvs föreningen tillhandahålla något och får ekonomisk ersättning för det
  • Varor och tjänster måste omsättas inom landet.

Här kan man konstatera att samfällighetsföreningar uppfyller alla krav för att vara skattskyldiga för moms och att den äldre svenska praxis, där en samfällighetsförening som enbart utför den uppgift för vilken samfälligheten tillkommit inte ansetts bedriva en momspliktig verksamhet, har tillkommit innan EU-rätten. I den gamla praxisen har Skatteverket ansett att samfällighetsföreningarna endast tillgodosett medlemsfastigheternas behov av till exempel väg, vatten eller fjärrvärme, i enlighet med sina stadgar. Sådana tillhandahållanden till medlemmarna har enligt svensk rätt inte ansetts utgöra omsättning och därmed inte heller momspliktiga tillhandahållanden.

Mot bakgrund av nämnda avgörande från EU-domstolen och Skatteverkets ställningstagande finns det anledning att se över samfällighetsföreningars momshantering. Många samfällighetsföreningar kan behöva momsregistrera sig med anledning av det nya synsättet.

Avdragsrätt för moms i samfällighetsförening

Om man bortser från den ökade administrationen så är en viktig positiv effekt av momsbeskattningen att samfällighetsföreningen kan dra av ingående moms på sina inköp i den momspliktiga verksamheten, till exempel om det i föreningen ska installeras laddboxar (i exemplet om laddboxar bör föreningen säkerställa att anläggningsbeslutet från Lantmäteriet inkluderar laddboxar innan man gör något).

Det finns ett fåtal exempel på verksamhet som är undantagen för moms, såsom uthyrning av fast egendom.

​​​​​​​Effekten för samfällighetsföreningen är att administrationen blir dyrare för momsredovisningen och att redovisningen blir mer avancerad och kanske svårare att hantera för mindre samfällighetsförening där ideellt arbetande styrelser tar hand om ekonomin.

Undantag från momsskyldigheten

Är det en väldigt liten föreningen med omsättning på under 30 000 kr/år så finns det ingen registreringsskyldighet idag. Det finns dock ett förslag på att höja gränsen upp till 80 000 kr/år, med det är fortfarande ett förslag.

Samfällighetsföreningen ska ta ut moms från sina medlemmar

För medlemmarna blir det inte någon större skillnad då priset annars hade varit med moms inkluderat och nu ska den vara specificerad i stället. Det som kan komma att påverka för medlemmarna är att avgiften till samfälligheten kan bli något högre för att täcka den eventuella administrativa kostnaden för momshanteringen.

Vad är Simplekos råd?

Alla samfälligheter som idag inte är momsregistrerade behöver momsregistreras. Hur ofta moms ska redovisas beror på storleken på föreningens omsättning, det är antingen år eller kvartal.

Som kund till Simpleko, får du hjälp av din ekonom med rådgivning kring momsregistreringen.

Kontakta oss eller begär offert