Håller styrelsemöte i föreningen

Ny lag om digitala stämmor 2024

Från den 1 januari 2024 blir det åter möjligt för bostadsrättsföreningar och aktiebolag att hålla helt digitala stämmor, utan fysisk närvaro.

Den tillfälliga lagstiftningen som under pandemin gjorde det möjligt att hålla stämmor digitalt upphörde att gälla vid utgången av 2022. Erfarenheterna från det och även teknikutvecklingen gör att regeringen nu beslutat att modernisera lagstiftningen så att möjligheten att hålla stämmor digitalt blir permanent.

Vad krävs för att hålla digital stämma?

Efter att riksdagen fattat beslut om nya regler för bolags- och föreningsstämmor är det nu möjligt att hålla föreningsstämmor eller bolagsstämmor helt digitalt.

Lagändringen gäller från den 1 januari 2024. För de bostadsrättsföreningar som vill utnyttja möjligheten med helt digitala stämmor krävs det en uppdatering av stadgarna, och för bolagen en uppdatering av bolagsordningen.

Vid extraordinära omständigheter, som till exempel vid en ny pandemi, kommer det genom den nya lagen bli möjligt att hålla helt digitala stämmor även utan stöd i stadgar eller bolagsordning.

Kravet på att digitala stämmor ska förenas med möjlighet till poströstning finns inte i den nya lagstiftningen. Det var ett krav under pandemin.

Vad gäller för hybridstämmor?

För hybridstämmor, då årsstämman genomförs med möjlighet för medlemmarna att närvara på stämman både på plats och digitalt, finns inget krav på stadgeändring. Hybridstämmor kan även i fortsättningen genomföras utan att föreningen behöver uppdatera stadgarna.

Hur uppdaterar man stadgarna?

Om samtliga medlemmar är närvarande och alla biträder förslaget kan beslut om ändring av stadgarna fattas på en föreningsstämma.

Annars krävs det två på varandra följande stämmor för att fatta beslut om ändring av stadgarna. Vid det första beslutet måste mer än hälften av de närvarande medlemmarna biträda förslaget och på den andra stämman krävs det att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder förslaget.

Efter att stadgarna antagit och registrerats hos Bolagsverket kan man börja tillämpa de nya stadgarna.

 

Få hjälp med uppdatering av stadgarna, kontakta våra jurister

Ändringar i bostadsrättslagen från 2023

Kontakta oss