Varför ska jag gå på bostadsrättsföreningens årsstämma?

Du som äger en bostadsrätt är också medlem i den bostadsrättsförening där du bor. Det är alla medlemmar tillsammans som äger och förvaltar er fastighet.

För att hantera de löpande uppgifterna med förvaltningen utses en styrelse som ansvarar för denna uppgift för hela föreningen gemensamt. Vilka som ska sitta i styrelsen beslutas på föreningsstämman. Därför är det viktigt att du som medlem också engagerar dig och går på stämman, då det är din bostad det gäller.

Vad är en föreningsstämma?

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Här fattas beslut om vilka som ska sitta i styrelsen, om att fastställa resultat- och balansräkning och om styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Det kan också finnas motioner från styrelsen eller medlemmar om renoveringar eller andra framtida investeringar som det ska fattas beslut om.

Vi frågade Magnus Tholcke Förvaltningsekonomi på Simpleko, som också har suttit som ordförande vid många stämmor, Varför bör jag som medlem gå på min bostadsrättsförenings årsmöte?

”Bostadsrättslägenheterna innehar idag i regel ett högts ekonomiskt värde, vilket föreningens medlemmar investerat sitt kapital i. Därmed kan jag tycka att det också ligger i den enskilda medlemmens intresse att närvara vid årsstämman en gång per år.
Om exempelvis motsvarande belopp investerats på börsen i exempelvis aktier torde motsvarande bevakning vara hög.
Valet av styrelseledamöter är en viktig punkt på dagordningen, eftersom det åligger styrelsen att bland annat sköta föreningens drift och förvaltning, samt främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
På stämman kan medlemmen också ställa frågor och få upplysningar om exempelvis föreningens ekonomi och framtida investeringsbehov. ”

Vilka frågor tas upp på stämman?

Dessa punkter ska Föreningsstämman besluta om:

  • välja styrelse och utse revisorer
  • besluta bland annat om ansvarsfrihet för styrelsen
  • fastställa resultaträkningen och balansräkningen
  • besluta om vinst eller förlust

Minst två personer måste alltid vara närvarande: en ordförande vid föreningsstämman, ordföranden behöver inte vara den som är styrelseordförande, samt minst en justeringsman.

Vad behöver jag göra som medlem?

Gå på föreningsstämman så att du får information om både hur ekonomin ser ut och vad som planeras framåt.

Det är bra om du har förberett dig genom att läsa årsredovisningen och uppdatera dig på de gällande stadgarna. Har du några frågor om ekonomin så kan du ställa dem på mötet.

Är det något du tycker behöver förbättras i föreningen? Då kan du lämna in en motion till styrelsen så att frågan kan tas upp och beslutas om på årsmötet. I stadgarna står det vilket datum du senast behöver lämna in en motion inför stämman.

Det är bara de frågor som finns på dagordningen som det kan tas beslut om på stämman.

Läs mer om vad styrelsen behöver tänka på inför föreningsstämman.