Installera laddstolpar i Brf?

Idag finns det 250 000 laddbara fordon i Sverige och endast 13 000 publika laddstolpar. Det innebär att allt fler har ett behov att kunna ladda bilen där man bor.

Det finns ofta önskemål från medlemmar om att föreningen ska skaffa laddstolpar. När man väl har sett att behovet finns och beslutat att gå vidare, dyker en rad frågor upp som styrelsen behöver ta ställning till. Ni hittar svar på några av de vanliga frågeställningar här;

 • Vem kan ta beslutet?
 • Vilka bidrag kan man söka?
 • Hur ska driften finansieras?
 • Hur blir det med moms för elen?
 • Hur ska köerna och avtalen hanteras?
 • Vad gäller för samfällighetsföreningar?

Beslut om laddstolpar

Styrelsen kan själv besluta att installera laddstolpar om det redan finns befintliga parkeringar och garageplatser. Det är i det fallet inget som kräver ett stämmobeslut, även om det är en vanligt att frågan kommer upp som en motion på stämman. Stämmobeslut krävs dock om föreningen tar mark i anspråk för att göra nya p-platser.

Bidrag för installationen

För icke publik laddning av personbilar finns det förenklade stödet Ladda bilen, som kan sökas hos Naturvårdsverket.

 1. Vem får söka?
  Bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.
 2. Vad kan jag söka för?
  Installation av laddstation för elbilar. Gäller laddningsstation vid bostäder när det är de boende som ska vara de huvudsakliga användarna.
  Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 15 juli 2019. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.
 3. Ansökningsperiod
  Ansökan är öppen så länge det finns medel kvar att söka. Om åtgärden redan är slutförd, behöver ni skicka in ansökan om bidrag senast sex månader efter att installationen slutfördes.

Läs mer om stödet på  naturvardsverket.se/bidrag/ladda-bilen/

Finansiering av driften

Då inte alla medlemmar brukar får del av laddstolparna behöver styrelsen fundera över hur stolparna ska finansieras. Det finns olika alternativ, antingen kan man välja att enbart debitera för elen som förbrukas, eller så kan föreningen välja att även debitera en fast avgift för laddstolpen. Det fungerar då som en avbetalning.

Är det en småhusförening där varje lägenhet har sin egen parkering så rekommenderar vi att man gör en tilläggsupplåtelse för laddstolpen, och att medlemmen får betala stolpen. Då det är en tilläggsupplåtelse får medlemmen göra avdrag för kostnaden den dagen som lägenheten säljs. Denna lösning är att föredra om inte alla platser ska ha en stolpe eller om alla inte har en egen p-plats.

Hantering av moms

Energieffektivisera

Förbrukningen av elen blir skattepliktigt för föreningen om den debiteras medlemmarna efter individuell mätning. Det innebär att föreningen blir momspliktig och behöver anmäla detta till Skatteverket om föreningen inte redan är momsregistrerad.

En bostadsrättsförening har avdragsrätt för ingående skatt både på installationen och på laddstolpen. Detta kan konstateras utifrån ett ställningstagande som Skatteverket gjorde tidigare i år. Det går att söka avdrag för momsen retroaktivt fem år bakåt i tiden.

”En hyresvärds tillhandahållande av el för laddning av fordon bedöms på samma sätt som övriga tillhandahållanden från en hyresvärd av el, gas, vatten eller värme till hyresgäster. Det innebär att en hyresvärds tillhandahållande till hyresgäster av el för laddning av fordon, t.ex. genom laddstolpar eller laddboxar, är en skattepliktig försäljning till hyresgästen när debitering sker efter den förbrukade mängden genom individuell mätning.

Avdragsrätt finns för ingående skatt på inköp av den el för laddning av fordon som hyresvärden säljer vidare som en separat skattepliktig vara. En laddstolpe eller laddbox är kopplad till en byggnads elsystem men är inte nödvändig för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål. Rätt till avdrag finns därför för ingående skatt på kostnader för en hyresvärds inköp av en laddstolpe eller laddbox, samt t.ex. kostnader för installation och abonnemang, till den del inköpen används för skattepliktiga tillhandahållanden av el.”

Du kan läsa mer om ställningstagandet här

Föreningar har även rätt till avdrag för moms vid installation av mätutrustningen vid individuell mätning av el, vatten eller värme.

Hyresavtal

Det är viktigt att det i hyresavtalen för parkerings- och garageplatserna tydligt framgår vilka specialvillkor som gäller för laddplatserna. Hur ska man betala för den el som förbrukas? Det kan vara antingen via en avläsning som skickas till föreningen och läggs på avgiften/hyran eller att debiteringen av elen sker av ett företag direkt till medlemmen, som sedan ersätter föreningen för förbrukad el. Oavsett vilken lösning man väljer så blir föreningen momspliktig när det sker individuell mätning och debitering, så kallad IMD.

Köhantering

En annan viktig fråga att besluta kring är hur köhanteringen ska gå till. Ska man hyra ut platser med laddstolpe till medlemmar som inte har behov av att ladda bilen? Om det just nu inte finns tillräcklig stor efterfrågan på de laddstolpar som finns. Vad händer då om det blir kö till platser med laddstolpar?
Ett förslag är att om en medlem hyr en parkeringsplats med laddstolpe utan att ha behov av att ladda, ska det vara möjlig att denna medlem/hyresgäst får byta plats om det kommer någon annan som behöver en laddplats. Den som har behov av en laddplats måste dock redan ha en parkeringsplats, de kan alltså inte bara gå före i kön.

Samfällighetsförening

Bilplatser i en samfällighetsförening, det vill säga på mark eller garage som tillhör en samfällighet kan påverka förberedelserna inför installation av laddstolpar. Som samfällighetsförening behöver man göra en bedömning av om laddstolpar omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet som definierar gemensamhetsanläggningen. Läs mer om detta på Lantmäteriet.se

Övrigt att tänka på

Av säkerhetsskäl ska man inte ladda ett fordon i ett vanligt eluttag. Det är viktigt att komma ihåg att laddningsstationer kräver mer el än en vanlig motorvärmare. Det kan vara klokt att ta hjälp av en elkonsult för att bland annat undersöka om exempelvis fastighetens elnät och säkringar klarar en utbyggnad av laddplatser eller om det behövs kompletterande investeringar. Har föreningen tomträtt så är det bra att titta i det avtalet innan man beslutar om eventuell utbyggnad av elen.

Även föreningens fastighetsförsäkring bör ses över så den täcker eventuella skador som kan uppkomma på eller med anledning av laddplatserna.

Vi hjälper till

Som kund hos oss kan vi hjälpa er förening med momsregistreringen,  kontakta er förening ekonom.
För hjälp med filformat för IMD filerna kan ni kontakta er förenings ansvarig på Avgift/hyra.

Vill ni ha hjälp med köerna, läs mer om vår tilläggstjänst för köhantering

Mer Brf kunskap

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.