Simpleko flowers in hands

Tryggare bostadsrätt

Den 14 juni beslutade riksdagen om lagändringar som ska ge ökad trygghet för bostadsrättsköpare och även stärka medlemsinflytandet i bostadsrättsföreningen. För att ökar transparensen i föreningens ekonomi införs även nya krav på nyckeltal i årsredovisningen.

Ökad trygghet vid köp av nyproduktion

För att stärka konsumentens skydd vid köp av en nyproducerad bostadsrätt på förhandsavtal, kommer ett antal nya regler.

  • Den som köper en nybyggd bostadsrätt kommer nu att få minst sju dagars betänketid som förhandstecknare. Förhandstecknaren skall även bli informerad om vad det innebär att teckna ett förhandsavtal samt vilka risker det kan medföra.
  • Förhandsavtalet ska innehålla en beräknad tid för upplåtelse av bostadsrätten. Tidsintervallet får inte vara längre tre månader.
  • När upplåtelseavtalet undertecknas av parterna ska datumet för tillträde anges, om bostadsrätten inte är färdigställd när upplåtelseavtalet tecknas.
  • Även kraven på den ekonomiska planen kommer att skärpas. En underhållsplan ska hållas tillgänglig för nybyggda föreningar, för att ge en bättre bild av föreningens framtida kostnader.
Ändring av lägenhet kan prövas av hyresnämnden

För att få utföra vissa ändringar av en lägenhet krävs styrelsens tillstånd. Om styrelsen inte lämnar tillstånd för att utföra en ändring, kan bostadsrättshavaren i och med de nya reglerna, gå via hyresnämnden och få det prövat. Hyresnämnden prövar då om åtgärden kan godkännas eller om det innebär olägenhet eller påtaglig skada för föreningen.

Värt att känna till är att bostadsrättshavare som gör förändringar av lägenheten utan tillstånd från styrelsen riskerar att få sin bostadsrätt förverkad.

En röst per medlem

Medlemsinflytandet kommer att stärkas, bland annat efter det omtalade fallet i ”Kinesiska muren” en bostadsrättförening i Malmö, där en medlem enligt stadgarna ensam hade det antal röster som krävdes på föreningsstämman för övriga medlemmar inte skulle kunna utöva sitt inflytande. Efter den händelsen är det positivt att medlemsinflytandet nu stärks så att man nu inte längre kan frångå principen om lika rösträtt för alla medlemmar. De flesta bostadsrättsföreningar har redan denna princip, men det är viktigt att den nu även kommer att lagfästas för att trygga möjligheten till inflytande för medlemmarna. Det kommer med andra ord inte längre vara möjligt att avvika från, regeln om en röst per medlem, via en bestämmelse i föreningens stadgar.

Nya krav på nyckeltal

Det införs även krav på kassaflödesanalys och krav på att i årsredovisningens förvaltningsberättelse lämna upplysningar om nyckeltal, för att underlätta bedömning av föreningens ekonomi. Om bostadsrättsföreningen presenterar ett negativt resultat under ett räkenskapsår, så ska föreningen också lämna en upplysning i årsredovisningen om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

När sker lagändringarna?

Lagändringarna som grundar sig på propositionen ”Tryggare bostadsrätt” kommer att träda i kraft den 1 januari 2023, förutom reglerna kring ekonomisk plan som föreslås träda i kraft 1 januari 2024.

Till Alla nyheter

Mer Brf kunskap