Vem äger fastigheten i en bostadsrättsförening? Egendom & ansvar

När det gäller att bo i en bostadsrättsförening, dyker det upp många frågor kring ägande och rättigheter. En vanlig missuppfattning är att köpa en bostadsrätt innebär att man äger själva lägenheten, men situationen är mer komplex än så. I denna artikel kommer vi att utforska grunderna i ägandestrukturen inom bostadsrättsföreningar, för att ge dig en klarare bild av vem som äger fastigheten i en bostadsrättsförening?

Medlemmarna i en bostadsrättsförening äger andelar i föreningen som i sin tur äger fastigheten, vilket innefattar bostäderna, gemensamma utrymmen, eventuella lokaler och garage. Som medlem har du rätt att bo i en specifik lägenhet, men fastigheten och alla lägenheter ägs av föreningen.

Så, vad innebär det egentligen att "äga" en bostadsrätt? När vi talar om lägenheten du betraktar som ditt hem, vem är det då som formellt står som ägare - är det du själv, eller är det en annan part som har äganderätten? Dessutom, finns det möjlighet för någon att äga flera bostadsrätter inom samma förening och hur påverkar det i så fall din position som medlem? Och om du står inför behovet att fastställa vem som faktiskt äger en viss fastighet, vilka vägar finns då att gå? Detta kommer vi att utforska mer ingående i den här artikeln.

Är en bostadsrätt en fastighet?

En bostadsrätt utgör inte en fastighet i den traditionella betydelsen av begreppet. Istället för att inneha äganderätten till marken och de byggnader som står på denna, innebär en bostadsrätt att man har ett delägarskap i en bostadsrättsförening och inte den fysiska enheten direkt. Som bostadsrättshavare innehar man istället en rättighet att nyttja en särskild lägenhet inom den egendom som föreningen äger.

Denna struktur skapar en tydlig juridisk distinktion mellan bostadsrätt och fast egendom. Fast egendom definieras som den mark som ägs samt eventuella permanenta strukturer på denna, vilket kan inkludera bostadshus eller kommersiella byggnader. Bostadsrätten å andra sidan klassificeras som lös egendom, vilket reflekterar den nyttjanderätt till en bostad som erhålls genom köpet, inte ett ägande av själva byggnaden eller marken.

Det ansvar och de rättigheter som följer med att vara bostadsrättshavare skiljer sig därför markant från dem som följer med direkt ägande av en fastighet. Som en del av bostadsrättsföreningen bär man ansvar för att bidra till kostnaderna för underhåll och drift av fastigheten, vilket inkluderar allt från yttre underhåll till renoveringar av gemensamma utrymmen. Denna modell av kollektivt ägande och ansvar understryker bostadsrättens karaktär som mer än bara en boendeform – det är en investering i en gemenskap där man delar både rättigheter och skyldigheter med sina medboende.

Vem äger lägenheten i en bostadsrättsförening?

Inom ramen för en bostadsrättsförening innehas ägarskapet av lägenheterna kollektivt genom föreningens ägande av den underliggande fastigheten. Det innebär att när du söker på ägandet av den fastighet där lägenheten är belägen, är det föreningens namn som framkommer som ägare. Denna ägandestruktur betyder att alla medlemmar i föreningen, genom sitt medlemskap, indirekt delar på ägandet av fastigheten och därmed de byggnader och lägenheter som finns inom den.

Att köpa en bostadsrätt ger inte äganderätt till den fysiska lägenheten som vi nämnde tidigare. Istället erhåller köparen en nyttjanderätt till lägenheten, samt medlemskap i föreningen. Detta medlemskap möjliggör för den enskilde att använda en specifik lägenhet samt utöva sin rösträtt.

Du är istället en del av en gemensam ägarstruktur som administreras av föreningen. Därmed är det bostadsrättsföreningen som innehar det egentliga ägandet av både den individuella lägenheten och hela fastigheten i sig.

Kan man äga flera bostadsrätter i samma förening?

Det är fullt möjligt att inneha flera bostadsrätter inom samma bostadsrättsförening, förutsatt att föreningens stadgar inte sätter upp hinder för detta. Vid förvärv av en bostadsrätt köps inte den fysiska lägenheten, utan en andel i bostadsrättsföreningen som berättigar till nyttjanderätt av lägenheten. Detta medlemskap i föreningen medför rättigheter och skyldigheter.

En viktig detalj att notera är att även om en individ kan äga flera bostadsrätter inom samma förening, påverkar detta inte individens rösträtt vid föreningsstämman. Oavsett antalet bostadsrätter innehas, begränsas rösträtten till en röst per medlem. Detta gäller även om bostadsrätterna är gemensamt ägda av flera personer; de representeras då av en gemensam röst.

Stadgar kan dock införa specifika krav relaterade till medlemskapet, såsom krav på permanent boende i en av bostadsrätterna. Sådana stadgar kan komplicera möjligheten att inneha flera bostadsrätter, speciellt om syftet inte är att personligen nyttja samtliga. Därför är det av yttersta vikt att noggrant granska och förstå de regler och förordningar som bostadsrättsföreningen har ställt upp, innan man överväger att investera i flera bostadsrätter inom samma förening.

Hur kan man få reda på vem som äger en fastighet?

För att fastställa ägaren till en fastighet kan en undersökning genomföras via Lantmäteriets databaser. Genom att ange fastighetens unika beteckning erhålls information om dess ägare. Vid förfrågan om en fastighet som tillhör en bostadsrättsförening, är det föreningens namn som presenteras, inte namnen på dess enskilda medlemmar.

Lantmäteriets tjänst heter "Vem äger fastigheten?" och här behövs dels inloggning med Bank-ID men även angivande av fastighetsbeteckningen. Om beteckningen är okänd kan den identifieras via tjänsten "Min karta".

Som nämndes tidigare är det en skillnad på ägandet av fast egendom och innehav av en bostadsrätt. Ägandet av fastigheten ligger hos bostadsrättsföreningen, medan bostadsrätten ger nyttjanderätt till en specifik enhet inom denna fastighet. För att identifiera vem som innehar bostadsrätten till en lägenhet inom en bostadsrättsförening, är ett första steg att kontakta föreningen för att få tillgång till relevant information från deras medlemsregister. Dock är den uppgiften inte något som föreningen är skyldig att lämna ut.

 

Denna sida stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. För bästa upplevelse rekommenderar vi att du byter till en annan webbläsare t ex Chrome eller Firefox.